Zieleń miejska i wokół firm

Tereny zieleni towarzyszące nam w zespołach zabudowy stanowią bardzo ważny element bez względu na charakter inwestycji – prywatny, spółdzielczy, komunalny. Zieleń miejska oddziałuje na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą. Takie funkcje pełnią: parki i ogrody, ogródki działkowe, cmentarze, tereny sportowe, pasy zieleni, zadrzewienia przyuliczne. Zapewnienie zdrowych warunków zamieszkiwania, w szczególności stworzenie dobrych warunków dla rekreacji i wypoczynku rozwiązuje się za pomocą kształtowania wnętrz ogrodowych oraz terenów zieleni z dojściami pieszymi i zastosowania elementów wyposażenia zróżnicowanych odpowiednio do przeznaczenia. Roślinność posiada ważną cechę wielofunkcyjności. Najważniejsza jest funkcja biologiczno-zdrowotna, która przejawia się oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze i mikroklimat. Pozwala to na kształtowanie przyjaznych warunków środowiska w dobie nadmiernej industrializacji, przeludnienia miast i rozwoju motoryzacji, łagodząc hałasy i zmniejszając zanieczyszczenie powietrza.

Zieleń miejska i wokół firm

Bardzo ważna jest też funkcja społeczno-wypoczynkowa. Zieleń umożliwia prawidłowa rekreacje w jej aspekcie fizjologicznym. Dotyczy to rekreacji czynnej i biernej na powietrzu oraz w mieszkaniu. Niebagatelna jest też funkcja estetyczno-plastyczna. Zieleń bezpośrednio wpływa na rozwój i wychowanie estetyczne obywateli poprzez poprawę estetyki zabudowy i kontrastowanie z nią. Moim celem będzie poprawa stanu technicznego wszystkich elementów składowych terenów zieleni, ogrodów i ich wyposażenia, z wprowadzeniem nowych technologii oraz poprawa funkcji zieleni w dostosowaniu do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Zieleń miejska i wokół firm

Projektujemy i realizujemy tereny zieleni zarówno dużych obiektów przemysłowych, parków, terenów osiedlowych, jak również rezydencji i ogrodów prywatnych oraz:

  • siedzibach prestiżowych firm np. salonów samochodowych;
  • budynkach biurowych;
  • osiedlach mieszkaniowych (Spółdzielnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe);
  • zieleni miejskiej;
  • ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych;
  • obiektach sportowych;
  • hotelach, centrach handlowych;
  • obiektach przemysłowych;

Zieleń miejska i wokół firm

© ogrodstyl.pl

Wykonanie i obsługa strony: © undergraf.pl 2013